Màl an àite

A’ bheil sibh airson làrach Pròiseact na h-Àirigh a’ mhàl airson bùth-obrach, trèanadh luchd-obrach, neo tachartas eile?

‘S urrain dhuibh an làrach gu lèir a’ mhàl, agus an àite sònraichte seo a’ chleacdadh le goireasan sìmplidh agus breagha. Tha aiteachan-fuirich againn ann am bothain ùra airson 36 daoine, tha ‘seomar-clas’ againn cuideachd a tha le gu leor rùm airson a h-ùile duine, le bùird agus sèithrichean agus uidheaman AV. Agus tha cidsin snog againn airson còicearachd, dà taighean-bheaga compost agus àite-glanaidh.

Tha sinn airson gun tig daoine aig a’ bheil amaisean coltach ris an fheadhainn againn fhèin, ag obair a-muigh, le dualchas neo seasmhachd. ‘S urrain tachartas aig Pròiseact na h-Àirigh brosnachadh a’ thoirt dhan an sgioba agad, neo smuaintean ùra a’ thoirt do ur luchd- obrach. Tha a’ bhith an làthair aig Pròiseact na h-Àirigh cuideachd a‘ toirt cothrom dhuibh doigh-beatha seasmhach fhaicinn, agus ‘s urrain seo a’ bhith an comain le cuspaire an tachartas neo coinneam.

‘S urrain dhuibh an làrach a-mhàl airson £17/duine/latha le co-dhiu 18 daoine air an clàradh. ‘S urrain dhuinn cuideachd ur frithealadh le biadh ionadail agus organach airson £17 eile/daoine/latha. ‘S urrain dhuibh clàradh comhla ris na luchd-obrach againn airson sgilean tradiseanta ionnsachadh- snìomh is dathadh neo a’ bhith a’ togail àiteachan seasmhach, agus a’ cruitearachd.

‘S urrain dhuibh tuilleadh fiosrachadh fhaighinn mu dheidhinn na toglaichean a tha againn an seo here, gabh suil air an clàr-iùil TUILLEADH airson tuilleadh fiosrachadh fhaighinn mu dheidhinn na bhitheas sinn a’ deanamh.

  • 07584855846
  • Dunmaglass, Struy, Beauly, Inverness-shire, IV4 7JX

Tachartasan ri thighinn

There are no upcoming events.

Clàraich airson an cuairt-litir

We use the donation system ‘Stripe’ as used by GoFundMe – you can find out more about this here
[stripe name=”The Shieling Project” description=”Secure donation using Stripe” checkout_button_label=”Donate” enable_remember=”false” currency=”GBP” payment_button_label=”Enter Details and Click Here to Donate”][stripe_amount label=”Donation Amount:”][stripe_text label=”First Name:” id=”first_name” required=”true”][stripe_text label=”Second Name:” id=”second_name” required=”true”][/stripe]

Photos by the Shieling Project, Mhairi Baird, George Logan and David Powell