Campa Teaghlaich

Thoir na teaghlaichean agaibh leibh gu Gleann Shrath Farair agus leigibh leinn gan cumail trang, fhad ’s a ghabhas sibhse air ur socair! ’S docha gum b’ fheàrr leibh gun càil sam bith a dhèanamh, neo falbh air cuairt, basgaid a dhèanamh, neo aran a chòcaireachd anns an àmhainn againn a-muigh. Bidh cothroman gu leòr agaibh sibh fhèin a chumail trang, co-dhiù!

Bidh cothrom aig a’ chloinn a’ rùrach lusan fiadhain, a’ coimhead às dèidh nam beathaichean againn agus a’ fàs eòlach air an àrainneachd a tha mun cuairt orra. Thig sinn cruinn còmhla air an fheasgair ri taobh an teine agus innsidh sinn sgeulachdan mun latha a bh’ againn.

 

 

Prògram 2020:

Am-bliadhna bidh sinn a’ fighe basgaidean, a’ dathadh clòimhe le stuth nàdarra (a’ cleachdadh lusan), a’ togail sgrathan, a’ dol air cuairtean-nàdair, a’ deanamh dràma, a bharrachd air a bhith a’ dèanamh nam maidean-theine againn fhèin. Nìthear sin tron làtha (ann am buidheann do chlann òg, buidheann do chlann nas sine, agus fear airson na h-inbhich a tha airson pàirt a ghabhail) eadar 10m agus 3f. Bho 3f gu 5f bidh sinn faighneachd oirbh gun tèid sibh air ais còmhla mar theaghlach airson fois, cuairt a ghabhail neo cùm oirbh le spòrs agus obair chruthachail. Tron fheasgar bidh aon theaghlach a’ cuideachadh le còcaireachd agus glanadh, agus bidh barrachd ghnìomhan ann tron oidhche. Tha an campa air a ruith ann an dòigh socair agus neo-fhoirmeil, mar sin ma tha rudeigin a tha thu airson a dhèanamh, chan fheum thu ach faighneachd!

 

  Aite-Fuirich:

Ann an 2018 chrìochnaich sinn pròiseact a thug trì bliadhna airson bothain-àirigh ùr a thogail air an làrach againn. Bha iad air an dealbhachadh, air an togail agus air an cur còmhla le Northwoods Construction bho Ulapul. Tha sia bothain còmhdaichte le stàilinn againn, le trì leapannan-bunca anns gach bothan. Tha seo a’ toirt dhuibh àite-fuirich fasgach, sìmplidh agus bòidheach airson an turas agaibh. Fhuair sinn beachd-smuainean airson nam bothan againn bho na bothain, taighean, sgoiltean agus eaglaisean tiona a tha air feadh na Gàidhealtachd. Tha na bothain-àirigh a’ toirt an sgeulachd seo dhan latha an-diugh – agus dhan àm ri teachd – le uinneagan mòra a tha a’ coimhead gu Deas airson teas fhaighinn bhon ghrèin. Chleachd sinn cuideachd fiodh ionadail, agus nach iad a tha coimhead spaideil! Tha sinn an dòchas gun còrd iad ribh cheart cho mòr ’s a tha iad a’ còrdadh rinn.

 

A’ togail nam bothain aig An Àirigh air vimeo .Air am putan Clàraich an Dràsta ’s urrainn dhut clàradh, pàigheadh agus faicinn liosta dhe na gnothaichean a tha feumail thoirt còmhla riut.

Ann an 2020 bidh dà champa againn – a’ chiad fhear eadar Didòmhnaich 26mh den Iuchair agus Dihaoine 31d den Iuchair, agus ’s e campa tro mheadhan na Gàidhlig a th’ ann. Bidh neach-oideachaidh tadhalach air leth sònraichte còmhla rinn – Michael Newton. Bidh an dàrna campa againn a’ ruith bho Didòmhnaich 2na den Lùnastail gu Dihaoine 7mh den Lùnastail, agus bidh seo ann am Beurla. Tha an cosg £900 airson bothan a gabhaidh sianar, agus mar sin chan ann ach £150/gach neach airson seachdain làn ghnìomhan agus bìdh iontach.

Tapadh leibh a’ rithist airson na laithean-saora teaghlaich. Bha seo aig àm dìreach ceart dhuinn, agus bha e ath-ùrachadail a bhith ann an àite le daoine eile colach rinn fhèin. Chaidh brosnachadh a thoirt dhuinn atharraichean a’ dheanamh air mar a tha sinn beò agus ag ithe, agus tha sinn an dòchas cearcan/tunnagan a’ chumail a-nis. – Teaghlach bho Campa Teaghlaich 2018.

  • 07584855846
  • Dunmaglass, Struy, Beauly, Inverness-shire, IV4 7JX

Tachartasan ri thighinn

There are no upcoming events.

Clàraich airson an cuairt-litir

We use the donation system ‘Stripe’ as used by GoFundMe – you can find out more about this here

[stripe_amount label=”Donation Amount:”][stripe_text label=”First Name:” id=”first_name” required=”true”][stripe_text label=”Second Name:” id=”second_name” required=”true”][stripe name=”The Shieling Project” description=”Secure donation using Stripe” amount=”2000″ checkout_button_label=”Donate” enable_remember=”false” currency=”GBP” payment_button_label=”Enter Details and Click Here to Donate”]

Photos by the Shieling Project, Mhairi Baird, George Logan and David Powell