Coinnich an Sgioba

Image
Dr Sam Harrison
Manaidsear agus neach Stiùiriche na Pròiseact
Tha Dr Sam Harrison (Manaidsear) na eòlaiche ann am foghlam stèidhichte air àite. Tha e air a bhith a' stiùireadh ionnsachadh a-muigh ann an Alba fad deich bliadhna, agus tha e a' toirt mòran toileachais bho bhith a' falbh a-muigh ’s an àrainneachd le buidhnean sgoile. Tha raon farsaing de thrèanadh agus de theisteanasan aig Sam, bho teisteanasan stiùiridh a-muigh, gu MSc ann an Èic-eòlas Daonna agus PhD ann am foghlam stèidhichte air àite. Bidh Sam a ' cuideachadh dhaoine òga agus tidsearan dàimh fhaireachain leis na h-àiteachan far a bheil iad a' fuireach. Airson Sam, tha na h-eòlasan seo a 'ceangal ri seasmhachd an fhearainn agus a' choimhearsnachd, a’ faireachdainn moit agus uallach airson an àrainneachd, agus a’ bhith le slàinte inntinn agus slàinte corporra nas fhearr. ’S urrainn dhut seo ainmeachadh mar ’ sense of place’

Tha Sam a' cleachdadh diofar dhòighean airson ’àite’ a’ thoirt a-steach do bheatha dhaoine òga: ag obair còmhla ri sgoiltean gus am bith comas nas fhearr aca a bhith ag ionnsachadh a-muigh, a' toirt a-steach a choimhearsnachd agus an àrainneachd ionadail, a' ruith cùrsaichean trèanaidh do thidsearan, agus a’ cuideachadh le rannsachadh agus leasachadh poileasaidh ann an ’Ionnsachadh airson Seasmhachd’.

Image
Karen Marshall
Manaidsear Sgoil-àraich agus Stiùiriche Pròiseact
Tha Karen Marshall air ceum Bsc fhaighinn bho Oilthigh Ghlaschu ann an Ceimig agus Ceimig Meidigeach. Fhuair i mòran brosnachadh bho cùrsaichean-ceum eile ann an Ceimig Àrainneachd agus Arc-eòlas. Rinn Karen cùrsa-teagaisg aig Oilthigh Srath Chluaidh agus tha i air Saidheans agus Ceimig a’ theagasg ann an àrd-sgoiltean anns a Ghàidhealtachd bho 2007. Tha an ùidh aice airson atharrachadh fhaicinn ann an dòighean foghlaim air brosnachadh Karen cùrsaichean a’ dhèanamh ann an Foghlam Àrainneachd. Tha Karen a-nis ag ionnsachadh airson MSc ann an ’Ionnsachadh airson Seasmhachd.’ Tha an cuspair seo a ' ceangal saoranachd chruinneil, foghlam àrainneachd, ionnsachadh a-muigh, slàinte, agus foghlam airson leasachadh seasmhach.

Luchd-Stiùiriche na Pròiseact

Image
Jean Langhorne
Stiùiriche Pròiseact
Tha Jean Langhorne na ceumnaiche Ainmh-eòlais. Thoisich i le bhith ag obair ann an dràma is foghlam, agus mu dheireadh ann am foghlam àrainneachd. Tha i a-nis ag obair gu neo-eisimeileach le luchd-ealain agus luchd-foghlaim gus dòighean-obrach cruthachail a rannsachadh ann am pròiseactan ionnsachaidh a-muigh; gu h-àraidh, pròiseactan a bheir sealladh ùra don dàimh a th 'againn leis an t-saoghal nàdarra agus a tha a' toirt seachad atharrachadh aig ìre pearsanta. Tha ùidh shònraichte aig Jean ann an dòighean airson toirt air daoine a bhith a’ smaointinn barrachd mu dheidhinn cùisean atharrachadh na sìde. Tha i na neach-cuideachaidh proifeasanta agus na neach-trèanaidh ainmichte airson a’ Chùrsa Còmhraidh Carbon. O chionn ghoirid chuir i crìoch air ceum maighstireachd ann an Àrainneachd, Cultar agus Conaltradh le Sgoil Eòlais Eadar-chuspaireil aig Oilthigh Ghlaschu.
Image
Chris Mackie
Stiùiriche Pròiseact
’S e foghlamaiche agus neach-rannsachaidh a th’ ann an Chris Mackie, le ùidh mhor ann an ionnsachadh a-muigh, ionnsachadh stèidhichte air àite, agus ionnsachadh airson seasmhachd agus turasachd. Aig an àm seo tha Chris ag obair aig Colaiste Taobh Siar na Gàidhealtachd, far a bheil e a' teagasg air program ’Adventure Pathways’. Tha eòlas aige cuideachd air teagasg ionnsachadh a-muigh, gu h-araid le daoine òga le feumalachdan sònraichte sòisealta agus faireachail. Tha e cuideachd na neach ealain.
Cheumnaich Chris MSc ann am Foghlam a-muigh agus Foghlam Seasmhachd aig Moray House School of Education, far am bi e a' tilleadh airson rannsachadh PhD, le taic-airgid bho Magnus Magnusson aig SNH. Nuair nach eil e air coimpiutair a' leughadh no a' sgrìobhadh, is àbhaist dha Chris a bhith a' ruith no air a bhaidhsagal, leis a mhac a tha dà bhliadhna a dh’aois.
Image
Mairi McFayden
Stiùiriche Pròiseact
’S e eithn-eòlaiche a th’ anns an Ollamh Màiri Nic a Phàidein. Tha i na h-eòlaiche Dhualchais is Ealain Traidiseanta. Chan eil sian a’ còrdadh rithe nas motha na bhith san taigh chèilidh agus a’ gabhail òrain! Rinn i PhD aig Oilthigh Dhùn Èideann; ann an Roinn na Ceiltis is Eòlas na h-Alba. Lean i oirre le companas urramach aig Ionad Eòlas nan Daonnachdan (IASH). Tha i air cùrsaichean a theagasg mu dhualchas na h-Alba. Tha i air taic a chur ri pròiseactan chruthachail, agus tha i air obair a’ dhèanamh le iomadach bhuidheann ealain. ’S e Ealain is Cultair Traidiseanta na h-Alba (TRACS) aonnan dhuibh. Tha i an-dràsta a’ gabhail pàirt ann an Local Voices, còmhla ri èitn-eòlaichean eile. Bidh Eitn-eòlas a’ togail na ceistean seo: dè an dàimh a th’ ann eadar an sluagh agus an sgìre anns a bheil iad beò, agus ciamar a thig seo gu bìth nar beathannan ann an dòigh chruthachail? Cha bu chòir dhuinn smaoineachadh air ar dualchas agus cleachdaidhean traidiseanta mar rudan mairbh: air an cumail ann an roinn ar n-eachdraidh mar sin. Bu chòir dhuinn an ùisneachadh mar ghoireasan beòthail, sùbailte a bhios gar deisealachadh airson an àm ri teachd. Tha sinn uile beò ann an saoghal coimearsalta, gun freumhan, agus ’s ann nas luaithe a bhios e a’ fàs mar sin. Tha Màiri a’ creidsinn gur e àite fa leth a th’ anns an Àirigh, far an tèid freumhan ar dualchais ùisneachadh as ùr: an-diugh s’ a-màireach.

Buidheann Comhairleachaidh

Image
An t-Ollamh Ùisdean Cheape
Buidheann Comhairleachaidh
Tha an t-Àrd Ollamh Ùisdean Cheape air prògram MSc ann an Cultar Dùthchasach agus Eachdraidh na Gàidhealtachd a chruthachadh. Bi e teagasg an prògram seo aig Sabhal Mòr Ostaig, an t-Ionad Nàiseanta airson Cànan is Cultar na Gàidhlig. Tha e na Chathraiche Rannsachaidh ann an Oilthigh na Gàidhealtachd agus nan Eilean. Tha am MSc air tighinn bho an obair aige ann an Taighean-tasgaidh Nàiseanta na h-Alba (1974-2007) far an robh e na Phrìomh Neach-glèidhidh airson Roinn na h-Alba agus na Roinn Eòrpa. Tha e air rannsachadh agus foillseachadh leabhraichean mu dheidhinn eitneòlais agus ceòl. Tha an rannsachadh seo a' toirt a-steach eachdraidh àiteachais na h-Alba, ailtireachd dùthchasach, pìobaireachd, tartan agus anailis dath, crèadhadaireachd, seudan agus mùranan agus creideas talismanach.
Image
Robert Livingston
Buidheann Comhairleachaidh
Rugadh agus thogadh Robert Livingston ann an Glaschu, agus tha e air a bhith a' fuireach anns a' Ghàidhealtachd bho 1994. Tha Robert air a bhith a' lìbhrigeadh agus a' leasachadh nan ealan airson còrr is 40 bliadhna, agus tha ùidh shònraichte aige anns na dòighean a’ bhios nan ealain agus cultar a’ déiligeadh le cùisean sòisealta eile. Fad 20 bliadhna bha e na Stiùiriche air HI-Arts, buidheann leasachaidh cultarach na Gàidhealtachd is nan Eilean. Tha e a-nis a' roinn a chuid ùine eadar an dachaigh aige ann an Cnoc Mhoire agus Dùn Èideann, ag obair pàirt-ùine mar Stiùiriche Screen Screen Scotland (a tha, am measg eile, a' ruith taigh-dhealbh gluasadach Screen Machine), agus a' ruith a chompanaidh cultarail aige fhèin, Kirkhill Associates.
Image
Pam Rodway
Buidheann Comhairleachaidh
Tha Pam Rodway air a bhith ag obair ann an tuathanas organach agus a’ deanamh teagasg air talamh bhon a dh' fhàg i Oilthigh Dhùn Èideann tràth anns na 1970an. Troimhe a beatha, choinnich i ri mòran dhaoine sonraichte, nam measg Lady Eve Balfour, Wendell Berry, Carlo Petrini agus Satish Kumar. Choinnich i iad bho a bhith ag obair ann am foghlam, obair shòisealta saor-thoileach, iomairt bidhe agus àiteachas. Tha Pam a' creidsinn gu bheil na rudan as inntinniche is cruthachail a' tachairt nuair a tha na pairtean seo de ar beatha ceangailte. Tha tuathanachas organach, taighean bhainne beag, agus deagh bhiadh air a bhith aig teis-meadhan beatha Pam fad iomadh bliadhna. Tha Pam air a bhith ag obair airson Comann ùir na h-Alba bho 2003, agus an-dràsta tha i a' stiùireadh Ceanglaichean Croitearachd, a tha ag obair gus clann is daoine òga a’ thoirt nas fhaisge gu coimhearsnachdan croitearachd agus an dualchas aca. Am measg an obair seo tha bidh sgoiltean a' fàs, a 'buain agus a' còcaireachd biadh. Bidh iad cuideachd ag ithe lusan, measan agus grànan traidiseanta neo ùr bho ghàrradh na croite, a bharrachd air a bhith a' comharrachadh cultar croitearachd, agus a' coimhead air adhart ri àm beothail airson croitearachd.
Image
Brian Wilkinson
Buidheann Comhairleachaidh
’S e arc-eòlaiche a th’ ann am Brian Wilkinson agus tha ùidh shònraichte aige ann an conaltradh coimhearsnachd agus ionnsachadh dualchais. Tha e an-dràsta ag obair mar Oifigear Gnìomhachd na h-Alba air pròiseact Britain from Above aig a Choimisean Rìoghail air Càrn- Cuimhneachain Eachdraidheil na h-Alba, agus roimhe sin bha e ag obair air pròiseact arc-eòlas coimhearsnachd na h-Alba aig RCAHMS. An seo bha e a' rannsachadh bailtean eachdraidheil le sgoiltean agus buidhnean saor-thoileach air feadh Alba, agus thog e beairteas de dh’eòlas bho a bhith a’ ceangal dhaoine le beatha dhùthchail eachdraidheil tro sgrùdadh agus clàradh nan coimhearsnachdan tuathanais. Bidh Brian a' ruith buidheann comhairleachaidh neo-eisimeileach airson foghlam àrainneachd eachdraidheil, tha e cuideachd na phairt de an Society of Antiquaries of Scotland agus na stiùiriche air Arc-eòlas na h-Alba.
  • 07584855846
  • Dunmaglass, Struy, Beauly, Inverness-shire, IV4 7JX

Tachartasan ri thighinn

There are no upcoming events.

Clàraich airson an cuairt-litir