The Shieling Project

Bringing the Highland landscape alive for young people and teachers

Home / Dachaidh

The Shieling Project explores our landscape’s past, to help shape a more resilient future.   Each summer young people used to help take the livestock up the hill to the shieling, camping there in small bothies, learning about the world beyond the village.  We can learn a lot from this tradition about ourselves, our food, heritage and sustainability.

The Shieling Project is a social enterprise, working with schools, teachers and local community. With us you might learn how to milk a cow, make butter and cheese, cut peats, weave, dye or re-build shieling huts. We delve into the stories, songs, poems and place-names of the shieling.   From this rich heritage, we can understand the changing  landscape, and the skills needed to sustain rural communities.

Portrait_Logo_RGB

We are being funded in this Year of History, Heritage and Archaeology to share our passion for building with turf!  The Heritage Lottery ‘Stories, Stones and Bones’ fund is supporting our ‘Talking Turf’ programme.  The first chance to get involved is our Volunteer Weekend on the 1st and 2nd of April, when we will be building a turf wall for our cattle yard. Please get in touch for more details.

buildings-and-fire

We are based on the edge of the magnificent Glenstrathfarrar, near Beauly in the central Highlands. We offer day trips and residentials for schools, and weekend workshops for teachers. We are currently taking bookings for 2017. The project is fundraising to develop new infrastructure on the site: from a micro-dairy to shieling inspired cabins.

For the next phase of our development we are looking to raise  £10K for our fencing, £40K to match fund our Micro-Dairy, and £100K for our cabins. Can you help by making a donation?

We use the donation system ‘Stripe’ as used by GoFundMe – you can find out more about this here

GBP

Tha Pròiseact na h-Airighe a’ toirt sùil gheur air eachdraidh is dualchas na cruth thìre ann an Alba. ’S ann mar sin as urrainn dhuinn a bhith seasmhach san àm ri teachd. Bha pàirt anabarrach cudromach aig an òigridh fad linntean mòra, ann a bhith a’ toirt crodh suas chun na beannaimh as t-samhradh. Bhiodh iad a’ fuireach ann am bothain beaga agus ag ionnsachadh mun t-saoghal mhòr air falbh bho’n bhaile. Tha an cleachdadh seo ag innse dhuinn an t-uabhas mu dheidhinn fèin-aithne, biadh; mu dheidhinn ar dualchas agus fèin-seasmhachd.

’S e iomairt sòisealta a th’ ann am Pròiseact na h-Àirighe. Bidh sinn ag obair le sgoiltean; còmhla ri luchd-teagaisg agus ris a’ choimhearsnachd ionadail. Ionnsachaidh sinn bleoghainn. Nì sinn ìm agus caise. Bidh sinn a’ gearradh na mòine; a’ figheadh; a’ dàth agus a’ càradh bothain air an àirigh. Bidh sgeulachdan, òrain, bàrdachd, agus ainmean-àite an lùib a h-uile rud a nì sinn.’S ann mar seo a gheibh sinn tuigse mu chaochladh na cruth tìre. Togaidh sinn sgilean a chuireas sinn gu feum ann a bhith a’ neartachadh coimhearsnachdan ionadail.

Stone work student and teacher

Tha sinn stèidhichte air iomall a’ ghlinne miorbhaileach Srath Farair, fàisg air a’ Mhanachain, ann am meadhan na Gàidhealtachd. Tha sinn an-dràsta a’ tabhainn tursan fad latha, agus bùthan-obrach air an deireadh seachdain airson luchd-teagaisg. Bidh sinn a’ ruith a’ chiad champa-shamhraidh anns an t-Iuchair am bliadhnasa-faicibh an-seo airson tuilleadh fiosrachaidh. Tha sinn an-dràst’ a’ togail airgead airson an taigh bainne agus toglaichean eile air an àirigh a leasachadh.

Tha sinn ag amas air £10,000 a thogail airson feansaichean; £40,000 airson an taigh bainne agus £100,000 airson na bothain ùra. Am b’ urrainn dhuibh ar cuideachadh agus tiodhlac airgid a chur chun a’ phròiseact?

Tha sinn a’ cleachdadh an t-siostam ‘Stripe’ airson tiodhlacan airgid, mar a chleachdas GoFundMe – gheibh sibh tuilleadh fiosrachaidh an-seo