Bhiodh e glic a bhith ullaichte nuair a thig sibh a-mach còmhla rinn aig Proiseact na h-Àirighe.

Bidh sinn a’ cur seachad a’ chuid as mòtha den ùine a-muigh: a’ coiseachd, a’ dèanamh dealbhan, a’ còmhradh, ag obair, agus mar sin, feumaidh sinn a bhith comhfhurtail. Thoir leibh còt’-uisge, briogais dìonach agus botainnean dìonach. Mar sin, bidh sibh comasach a chumail a’ dol a-muigh fad an latha, a dh’ aindeoin an t-sìde.

Schools 2

Uidheamachd click here to download

Bhideothan – Chaidh na bhideothan seo a dhèanamh leis na sgoiltean a tha an sas anns a’ phròiseact- innsidh iad dhuibh mu dheidhinn a h-uile rud a bu chòir dhuibh a thoirt leibh nuair a thig sibh!