close up

Fàilte gu Proiseact na h-Àirigh

Am bu mhath leibh bò a bhleoghainn, bothan a thogail neo coille a chur as ùr? Am bu mhath leibh a bhith nur n-arc-eòlaichean, nur bàird, neo nur breabadairean? Thigibh a-mach dhan àraineachd agus feuch dòigh beatha na h-àirighe còmhla rinn! Tha sinn a’ tabhainn tursan ionnsachaidh, campaichean shamhraidh dha daoine òga agus treanadh ga luchd-teagaisg.


Welcome to the Shieling Project

Do you want to milk a cow, build a bothy, or replant a forest? Be an archaeologist, a poet, a weaver? Come outdoors and experience shieling life with us. We offer learning experiences and summer camps for young people, and training for teachers.